logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Nota Legal

1.1 Avís Legal
1.2 Política de Privacitat
1.3 Política de Cookies

 

1.1 Avís Legal

 

D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA, [d’ara endavant LOOPA AULA TECNOLÒGICA], és el responsable del portal Web loopa.ad, que actua exclusivament com a gestor dels continguts del present portal Web, domiciliada en la C/ Valira, 2 pis 1er – AD500 ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA), NRT L-712812-B, amb el Registre de Comerç número 926855E, és l’encarregat de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

 

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a info@loopa.ad.
CONCEPTE D’USUARI

 

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per LOOPA AULA TECNOLÒGICA, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.
INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i LOOPA AULA TECNOLÒGICA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de loopa.ad, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web loopa.ad, com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. LOOPA AULA TECNOLÒGICA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, LOOPA AULA TECNOLÒGICA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que LOOPA AULA TECNOLÒGICA realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de LOOPA AULA TECNOLÒGICA.

 

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de LOOPA AULA TECNOLÒGICA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de LOOPA AULA TECNOLÒGICA.

 

3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per LOOPA AULA TECNOLÒGICA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositiu de

protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

 

4. Excepte per autorització expressa de LOOPA AULA TECNOLÒGICA, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” loopa.ad.

 

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de LOOPA AULA TECNOLÒGICA, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de LOOPA AULA TECNOLÒGICA.

 

1.2 Política de Privacitat

 

TEXT LEGAL

 

De conformitat amb allò que estableix la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de LOOPA AULA TECNOLÒGICA, [d’ara endavant LOOPA AULA TECNOLÒGICA], amb domicili social al C/ Valira, 2 pis 1er – AD500 ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA), NRT L-712812-B, amb el Registre de Comerç número 926855E, E-mail info@loopa.ad, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix LOOPA AULA TECNOLÒGICA.

 

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@loopa.ad indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”, o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

 

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, si escau, d’oposició (Drets ARSO), en els termes establerts per la Llei qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Valira,  2º pis 1er – AD500 ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA), o bé a través del correu electrònic a info@loopa.ad i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política], s’informa als usuaris de loopa.ad del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment de la Llei qualificada 15/2003, de Protecció de Dades Personals, per mitjà del present document, LOOPA AULA TECNOLÒGICA,

 

informa:

 

1-Titularitat dels Fitxers

LOOPA AULA TECNOLÒGICA amb domicili social a: C/ Valira,  2 pis 1er – AD500 ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA), és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals depenent de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i que poden ser consultades en la Web http:// www.apda.ad

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER].

 

2-Recollida i Tractament

El fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

 

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

a. Per al Fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web loopa.ad.

b. Resoldre les qüestions formulades

c. Facilitar la interactuació de l’usuari amb els processos de venda on-line.

d. i remetre’ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat de LOOPA AULA TECNOLÒGICA.

 

2.2-Prestadors de serveis de dades personals

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (art.12 LQPD i art. 9 RAAPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 

2.3-Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades personals subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè LOOPA AULA TECNOLÒGICA, trameti informació periòdica per a informar-lo dels seus serveis.

 

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@loopa.ad indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”, o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

 

3-Mesures de Seguretat

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

 

4. Drets d’Accés, Rectificació, Supressió i Oposició

 

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, LOOPA AULA TECNOLÒGICA, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, i si escau oposició (Drets ARSO) respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

 

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: info@loopa.ad.
– comunicació per escrit dirigida a: LOOPA AULA TECNOLÒGICA, C/ Valira, 2 pis 1er – AD500 ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA)..

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini de 5 dies hàbils des del moment que es rep la sol·licitud. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 5 dies següents a la seva notificació.

 

B.- El dret de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 30 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

5-Canvi de Normativa

 

LOOPA AULA TECNOLÒGICA, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@loopa.ad.

 

1.3 Política de Cookies

 

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

 

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

 

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data l’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

 

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s’utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

 

L’usuari té en qualsevol moment l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, LOOPA AULA TECNOLÒGICA, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors:

 

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Els informem que LOOPA AULA TECNOLÒGICA, en el seu domini loopa.ad no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

 

DOMINI

Nom de la “Cookie”

Expira

Informació

COOKIES PRÒPIES

loopa.ad ver_legal Permanent Control versió dels textos legals

COOKIES DE TERCERS

loopa.ad __utma 2 anys a partir de la configuració o actualització. S’usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
loopa.ad __utmb 30 minuts a partir de la configuració o actualització. S’usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
loopa.ad __utmc Fi de la sessió del navegador. No s’usa en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l’usuari estava en una nova sessió o visita.
loopa.ad __utmz Sis mesos a partir de la configuració o actualització. Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l’usuari al lloc. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
loopa.ad __utmv Dos anys a partir de la configuració o actualització. S’usa per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s’usava per al mètode _setVar obsolet. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

 

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per a impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix lloc web, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

 

Benvolgudes famílies.

Seguint les indicacions del Govern d'Andorra, LOOPA ha cancel·lat les activitats extraescolars presencials fins a nou avís.
Amb la voluntat de continuar donant-vos el millor servei possible malgrat les circumstàncies, des de Loopa us anirem enviant cada setmana exercicis, reptes, jocs i material per a poder treballar amb les noies i nois a casa.

Quedem a la vostra disposició per a la resolució de dubtes o per a qualsevol cosa que necessiteu.

Ens podeu contactar via mail a info@loopa.ad o al telèfon (+) 376 882 205, també hem habilitat una sala per a poder contactar per videoconferència, on estarem disponibles de dilluns a divendres de 17:00h a 19:00h. Per accedir-hi, us demanem que abans d'entrar a la sala de videoconferència, ens feu arribar un correu electrònic per així no tenir múltiples sessió obertes a la vegada.